اره بادی (2)

انبر بادی (1)

ایربراش (16)

بادپاش (6)

بالانسر (4)

بکس بادی (57)

پانچ بادی (2)

پرچ کن بادی (7)

پولیش و سنباده بادی (2)

پیچ گوشتی بادی (14)

پیستوله (17)

تخریب بادی (2)

جغجغه بادی (12)

چسب زن (2)

چکش بادی (23)

درجه باد (2)

دریل بادی (18)

سنباده بادی (4)

سنگ فرز، فرز، کف ساب (6)

فرز انگشتی بادی (9)

قلم حکاکی بادی (3)

قیچی ورق بر بادی (1)

کمپرسور (4)

متعلقات ابزار بادی (1)

مخزن رنگ (10)