اره بادی (1)

انبر بادی (1)

ایربراش (16)

بادپاش (6)

بالانسر (4)

بکس بادی (34)

پانچ بادی (2)

پرچ کن بادی (7)

پیچ گوشتی بادی (9)

پیستوله (17)

تخریب بادی (2)

جغجغه بادی (8)

چسب زن (2)

چکش بادی (21)

درجه باد (2)

دریل بادی (11)

فرز انگشتی بادی (1)

قلم حکاکی بادی (3)

کمپرسور (4)

متعلقات ابزار بادی (1)

مخزن رنگ (10)