آچارها (294)

انبرها (232)

انواع قيچی (15)

بکس و جعبه بکس (136)

بیت و نوک پیچ گوشتی (9)

پیچ گوشتی (41)

جعبه ابزار (29)

چکش (4)

سوهان و مغار (3)

فازمتر (3)

کاتر (1)