آچارها (321)

انبرها (236)

انواع قيچی (15)

بکس و جعبه بکس (182)

بیت و نوک پیچ گوشتی (10)

پیچ گوشتی (95)

جعبه ابزار (32)

چکش (4)

سوهان و مغار (3)

فازمتر (3)

کاتر (1)