آچارها (128)

انبرها (102)

انواع قيچی (11)

بکس و جعبه بکس (66)

بیت و نوک پیچ گوشتی (5)

پیچ گوشتی (66)

جعبه ابزار (20)

سوهان و مغار (3)

فازمتر (1)

کاتر (1)