آچارها (142)

انبرها (90)

انواع قيچی (11)

بکس و جعبه بکس (96)

بیت و نوک پیچ گوشتی (6)

پیچ گوشتی (73)

جعبه ابزار (28)

سوهان و مغار (3)

فازمتر (1)

کاتر (4)