انبر پرچ (4)

انبر سوکت شیلنگ بنزین (1)

انبر قفلی (18)

انبر کلاغی (7)

انبردست (15)

پرس کابلشو (6)

خار بازکن خار جمع کن (13)

دم باریک (12)

دم پهن (1)

ست انبرآلات (1)

سیم بُر (2)

سیم چین (5)

سیم لخت کن (7)

فیلتر بازکن (5)

کف چین (2)

لوله بر (1)