آچار چرخ (4)

آچار کارتل (3)

تایلیور (6)

درجه تنظیم باد (5)

رینگ جمع کن (4)