آچار چرخ (2)

آچار کارتل (1)

تایلیور (6)

درجه تنظیم باد (4)

رینگ جمع کن (3)